QUẢN LÝ DOCKER IMAGE

QUẢN LÝ DOCKER IMAGE
Docker cung cấp cho người dung có thể tạo image bằng dòng lệnh hoặc thong qua quá trình build. Bạn có thể chạy những image trong container hoặc chia sẽ cộng đồng cho những người khác dung nó.
DOCKER HUB.  Do docker quản lý và bạn chỉ có duy nhất một private repo.
Docker hub có trách nhiệm tập trung thong tin người dung, image và  tên image được chia sẽ cộng đồng. Nó bao gồm:
Meta data store (comments, stars, list public repo)
Authentication service
Tokenization
DOCKER REGISTRY VÀ DOCKER TRUSTED REGISTRY
Docker registry là 1 thành phần của docker ecosystem. Một registry là một bộ lưu trữ và hệ thống chuyển tải nội dung. Nắm giữ tên docker image có giá trị trong những phiên bản tag khác nhau. Docker trust Registry có thễ chạy trên mạng riêng của công ty bạn. Nó như một nơi lưu trữ image riêng của công ty bạn.
Ví dụ bạn có thể lưu trữ image của bạn trên s3 amazon.


Chúng ta sẽ đi sau hơn vấn đề này ở các chủ đề sau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.