ĐỐI TƯỢNG TOÀN CỤC TRONG NODEJS.


    1.   Global : Trong nodejs top-level scope nó không nằm trong scope toàn cục.
var something trong mô dun node mà module đó định nghĩa.
    2.    Process – đối tượng process.
    3.    Console – thường dung để xuất stdout và stderr
    4.    Class: buffer – hàm – dung để quản lý data binary.
    5.    Require() - require isn't actually a global but rather local to each module
    6.    Require.resolve()
    7.    Require.cache: nhưng mô đun được cache trong đối tượng này , mo dun sẽ được load khi gọi lại hàm require
   8.    Require.extensions
   9.    __filename – tên file của code đang thực thi.
   10.  __dirname – tên thư mục hiện tại mà script đang thực thi
   11.  Module
   12.  Exports - exports isn't actually a global but rather local to each module
   13.  setTimeout(cb, ms)
   14.  clear.Timeout(t) – dừng bộ thời gian được tạo trước đó với setTimeout().
  15.  setInterval(cb, ms)
  16.  clearInterval() –dừng bộ thời gian được tạo trước đó với setInterval().
The timer functions are global variables. See the timers section.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.