Chuyển đến nội dung chính

MongoDB Certified DBA (C100DBA) exam – Part II

Section 1: Philosophy & Features:

1. Which of the following are valid json documents? Select all that apply.
a. {“name”:”Fred Flintstone”;”occupation”:”Miner”;”wife”:”Wilma”}
b. {}
c. {“city”:”New York”, “population”, 7999034, boros:{“queens”, “manhattan”, “staten island”, “the bronx”, “brooklyn”}}
d. {“a”:1, “b”:{“b”:1, “c”:”foo”, “d”:”bar”, “e”:[1,2,4]}}

Section 2: CRUD Operations:

1. Which of the following operators is used to updated a document partially?
a. $update
b. $set
c. $project
d. $modify

Section 3: Aggregation Framework:

Questions 1 to 3
Below is a sample document of “orders” collection
{
cust_id: “abc123″,
ord_date: ISODate(“2012-11-02T17:04:11.102Z”),
status: ‘A’,
price: 50,
items: [ { sku: "xxx", qty: 25, price: 1 },
{ sku: "yyy", qty: 25, price: 1 } ]
}
Select operators for the below query to determine the sum of “qty” fields associated with the orders for each “cust_id”.
db.orders.aggregate( [
{ $OPR1: "$items" },
{
$OPR2: {
_id: "$cust_id",
qty: { $OPR3: "$items.qty" }
}
}
] )
1. OPR1 is
a. $group
b. $project
c. $unwind
d. $sum
2. OPR2 is
a. $group
b. $sort
c. $limit
d. $sum
3. OPR3 is
a. $match
b. $project
c. $skip
d. $sum

Section 4: Indexing:

1. Which of the following index would be optimum for the query? Select all valid.
db.test.find( { a : 5, c : 2 })
a. db.test.ensureIndex( { a: 1, b :1, c:1, d:1})
b. db.test.ensureIndex( { a : 1, c: 1, d: 1, b : 1})
c. db.test.ensureIndex( { a :1, c:1})
d. db.test.ensureIndex( { c:1, a: 1})

Section 5: Replication:

1. What is the replication factor for a replicated cluster with 1 primary, 3 secondaries with one of them hidden. The set also has an arbiter?
a. 3
b. 4
c. 5
d. None of the above

Section 6: Sharding:

1. Write the command(s) are correct to enable sharding on a database “testdb” and shard a collection “testCollection” with _id as shard key.

Section 7: Server & Application Administration:

1. To add a new user and enable authentication in MongoDB, which of the following steps need be executed?
a. update users collection and restart mongodb
b. update users collection and restart mongodb with –auth option
c. update users collection and run db.enableAuthentication()
d. All of the above

Section 8: Backup & Restore:

1. Which of the following needs to be performed prior to initiate backup on a sharded cluster?
a. db.stopServer()
b. db.stopBalancer()
c. sh.stopServer()
d. sh.stopBalancer()

Answers

Section 1: Philosophy & Features:
1. b,d
Section 2: CRUD Operations
1. b
Section 3: Aggregation Framework
1. c
2. a
3. d
Section 4: Indexing
1. b,c
Section 5: Replication
1. b
Section:6 Sharding
1. sh.enableSharding(“testdb”) & sh.shardCollection(“testdb.testCollection”, {_id : 1 }, true )
Section 7: Server & Application Administration
1. b
Section 8: Backup & Restore
1. d

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :