EVENT EMITTERS LÀ GÌ ?


Trong nodejs 1 sự kiện (event) được mô tả như một chuỗi đơn giản với 1 callback tương ứng.
Một sự kiện cần được phát hành nhiều lần hoặc có thể bạn chọn chỉ lắng nghe cho lần đầu tiên phát hành đó.
Eventemitters là một mô đun cho phép lập trình viên them một sự kiện lắng nghe và phát hành những sự kiện.
Event listener : đợi 1 sự kiện xảy ra như “khởi đầu”
Emitter: nó thong báo toàn bộ sự kiện cho các bộ lắng nghe đó.

              var EventEmitter = require('events').EventEmitter;
              var emitter = new EventEmitter();

sử dụng:
       emitter.on(‘name_of_event’,function(arg..){
               // rest of code
       });
      emitter.emit(‘name_of_event’);


Screenshot from 2014-11-21 11:31:55

Ví dụ:

var EventEmitter = require('events').EventEmitter;
var emitter = new EventEmitter();
var fs = require('fs');

emitter.on('start_read',function(file_name){
      console.log("Started Reading file....\n\n");
      fs.readFile(file_name, 'utf8', function (err,data) {
        if (err) {
          emitter.emit('error','from_read');
        }
        else{
            console.log("Done Reading file....\n\n");
            emitter.emit('print_content',data);
          }
  });

});

emitter.on('print_content',function(data){
      console.log("Printing content of file....\n\n");
      console.log(data);
      emitter.emit('done');

});

emitter.on('error',function(type){

      console.log("Faced error while "+type);
      emitter.emit('done');

});

emitter.on('done',function(){

      console.log("Ok its done !");

});emitter.emit('start_read','/etc/hosts');

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.