Cookbook là gì, Recipe là gì, Còn data bag.

Trong chef, 2 khái niệm quan trọng là Cookbook và recipe. 

Thực tế thì cookbook đã bao hàm recipe. Trong một cookbook có các thành phần sau: 

1. Những recipe được ấn định cho những tài nguyên sử dụng của nó 

2. Giá trị attributes: là những giá trị được định nghĩa để override các giá trị default. 

3. File distribution. Gần giông với template, ví dụ bạn tạo một server chạy nginx, thì các file có thể là các file tĩnh mà bạn cần copy nó lên server như file : trong sites-enabled/ab.com.conf chẳng hạn.

4. Template

5. Và những phần mở rộng của chef như :  libs, defination and custom resource .   

6. data bag là giá trị toàn cục nó được lưu trữ trong dữ liệu dạng JSON và được truy cập từ Chef server.
- Bạn có thể sử dụng knife để tạo data bag hoặc sử dụng bằng tay (maually ) 
Tham khảo thêm : https://docs.chef.io/data_bags.html 

Chi tiết : http://manageitservice247.com/blog

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.