Chuyển đến nội dung chính

Chuẩn bị cho MongoDB Certified DBA (C100DBA) exam – Part I


Section 1: Philosophy & Features:

1. Which of the following does MongoDB use to provide High Availability and fault tolerance?
a. Write Concern
b. Replication
c. Sharding
d. Indexing
2. Which of the following does MongoDB use to provide High Scalability?
a. Write Concern
b. Replication
c. Sharding
d. Indexing

Section 2: CRUD Operations:

1. Which of the following is a valid insert statement in mongodb? Select all valid.
a. db.test.insert({x:2,y:”apple”})
b. db.test.push({x:2,y:”apple”})
c. db.test.insert({“x”:2, “y”:”apple”})
d. db.test.insert({x:2},{y:”apple”})

Section 3: Aggregation Framework:

1. Which of the following is true about aggregation framework?
a. A single aggregation framework operator can be used more than once in a query
b. Each aggregation operator need to return atleast one of more documents as a result
c. Pipeline expressions are stateless except accumulator expressions used with $group operator
d.  the aggregate command operates on a multiple collection

Section 4: Indexing:

Below is a sample document in a given collection test.
{ a : 5, b : 3, c: 2, d : 1 }
1. Given a compound index { a: 1, b:1, c:1, d:1}, Which of the below query will not use in-memory sorting? Select all valid.
a. db.test.find( { a: 5, b: 3 } ).sort( { a: 1, b: 1, c: 1 } )
b. db.test.find( { a: 5, b: 3 } ).sort( { a: 1} )
c. db.test.find( { a: 5, b: 3 } ).sort( {c: 1 } )
d. db.test.find( { a: 5, b: 3 } ).sort( { c: 1, d : 1 } )

Section 5: Replication:

1. In a replicated cluster, which of the following node would only be used during an election?
a. primary
b. secondary
c. arbiter
d. hidden
2. What  is the first task that a secondary would perform on being prompted by another secondary for an election?
a. Start the election process for primary
b. Connect to primary to confirm its availability
c. Vote for the first secondary so that it would become the next primary
d. Vote for itself and then call for election

Section 6: Sharding:

1. In which of the following scenarios is sharding not the correct option. Select all that apply.
a. The working set in the collection is expected to grow very large in size
b. The write operations on the collection are low
c. The collection is a read intensive collection with less working set
d. The write operations on the collection are very high

Section 7: Server & Application Administration:

1. Which of the following collections stores authentication credentials in MongoDB?
a. system.users
b. local.users
c. test.users
d. users.users

Section 8: Backup & Restore:

1. In a sharded cluster, from which node does one stop the balancer process before initiating backup?
a. Any node
b. mongos node
c. config server node
d. replicaset primary node

Answers


Section 1: Philosophy & Features:
1. b
2. c
Section 2: CRUD Operations
1. a,c
Section 3: Aggregation Framework
1. a,b,c
Section 4: Indexing
1. c,d
Section 5: Replication
1. c
2. b
Section:6 Sharding
1. b,c
Section 7: Server & Application Administration
1. a
Section 8: Backup & Restore
1. b

Chi tiết : http://manageitservice247.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :