CÀI ĐẶT DOCKER TRÊN WINDOWS & UBUNTU


Docker khuyến cáo máy windows của bạn phải hệ điều hành windows 7.1 trở lên. Và đảm bảo rằng Windows bạn hộ trợ Hardware Virtualization Technology và tính năng này cần bật lên.
Trong toolbox có chưa các soft sau:
-       Docker client
-       Docker machine.
-       Docker kitematic
-       Virtualbox


Double-click lên installer.

Release page

Next:

Success 

Sauk hi cài đặt thành công trên desktop màn hình xuất hiện các icon:

Desktop 

Click lên docker toolbox terminal:

Desktop 

Terminal sẽ chạy môi trường bash.
Trên terminal chạy lệnh: docker run hello-world
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
Pulling repository hello-world
91c95931e552: Download complete
a8219747be10: Download complete
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working correctly.


To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (Assuming it was not already locally available.)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.


To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash


For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/userguide/


Trên Ubuntu bạn chỉ cần chạy lệnh:

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

Verify docker : chạy lệnh để tải image về:  docker run hello-world

Cụ thể hơn bạn có thể tham khảo tại : http://manageitservice247.com/blog

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.