CÁCH DEBUG TRONG NODEJS.1.    Sử dụng node-inspector mô đun.
Cài đặt: npm install node-inspector –g
Chạy ứng dụng ờ chế độ bật tính năng debug
Node –debug app.js
Port Webkit của node-inspector là : 5858
Mở 1 console node khác chạy: node-inspector [–web-port=custom_port_number]
Truy cập vào: http://127.0.0.1:8080/?ws=127.0.0.1:8080&port=5858 nếu app của bạn chạy trên port 8080
2.    Script tab: List ra các file nodejs và các file third party.
3.    Profiles tab:
Cài đặt: npm install v8-profiler

4.    Console tab: REPL in global scope.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.