Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2015

MIDDLEWARE trong EXPRESS

Hình ảnh
Middleware là phần mềm máy tính với nhiệm vụ kết nối các phần mềm hoặc các ứng dụng với nhau.                                                Express là một web framework định hướng và là phần trung gian với tính năng cơ bản nhất của nó. Phần trung gian (middleware- tôi tạm dịch như vậy) là một tính năng với các truy cập đến các đối tượng yêu cầu (req), các đối tượng trả lời (res) và các phần trung gian tiếp theo trong vòng lặp req-res của ứng dụng. - Middleware có thể: -           -  Thực thi một đoạn code -           -  Thay đồi những đối tượng req và res -          -   Kết thục vòng req-res. -          -   Gọi các phần trung gian tiếp theo. Nếu hiện tại không kết thúc phần trung gian trong vòng lặp, nó phải gọi next() để chuyển đến phần trung gian tiếp theo, nếu không thì req sẽ bị treo. Một ứng dụng express có thể sử dụng những phần trung gian sau: -        -     Phần trung gian mức ứng dụng. -        -    Phần trung gian mức định tuyến -        -    P