Chuyển đến nội dung chính

Một số câu lệnh cơ bản khi làm việc với mongoDB.


1. Tạo một database trong mongo: 
               
                    mongo>use databasename

2. Hiện thị tất cả các database trong mongo:

                   mongo>show dbs

3. Copy database này sang database kia

                   mongo>db.copyDatabase('existed_databasename','new_databasename');

4. Xóa 1 database trong mongo

                  mongo>use databasename
                  mongo>db.dropDatabase()

5. Restore databas với folder chưa database:

                  mongo>mongorestore --host mongodb1.example.net --port 3017 --username user --password pass /opt/backup/mongodump-2013-10-24

6.  Optimize server level: 

      -   Using 64 bit instance.
      -   Use XFS or EXT4
      -   EBS in RAID. RAID 0 or 10 for data. RAID 1 for configdb
      -   Snapshot regularly for backup.
      -   Turn off atime or diratime when you mount a volume.
      -   GridFS for large objects. (> 16M) 
      -   Raise file descriptor limits.
  
7. Optimize query performance: 

      - Create Indexes to Support Queries:
          Should be created indexes, because scanning index is much faster than scanning a collection.
      - Limit the Number of Query Results to Reduce Network Demand:
           Using : limit() method.
      - Use Projections to Return Only Necessary Data
          Only return fields which you need for better performance.
      - Use $hint to Select a Particular Index:
          Use $hint for to support performance testing, or on some queries where you must select a field or field included in several indexes. 
     - Use the Increment Operator to Perform Operations Server-Side:
        Use $inc operator to support performance testing, or on some queries where you must select a field or field included in several indexes.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Cách sử dụng sys.argv trong python.

sys.argv là môt danh sách [list] trong python, nó được sư dụng khi bạn chạy một lệnh command-line nào đó trên hệ thống.
Và argument này được đẩy vào script python để thực thi khi chạy câu lệnh.

Ví dụ: python sys.argv arg1 arg2

Trước tiên bạn phải import mô đun sys trong script.import sys print"This is the name of the script: ", sys.argv[0]print"Number of arguments: ", len(sys.argv)print"The arguments are: ", str(sys.argv)

Tên của script này : sysargv.py
Số lượng arg là : 1
Arg là : ['sysargv.py']


python test1020.py 111 This is the name of the script:  test1020.py
Number of arguments:  2
The arguments are:  ['test1020.py', '111']

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.

Như các bạn đã biết thì REST viết tắt bởi REpresentational State Transfer. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Vậy REST là gì:

Có 6 yếu tố của REST như sau:

1. Client-Server: phía server side phục vụ như một service còn phía client sẽ dùng service này.

2.Stateless:  Mỗi request từ client phải chứa tất cả các thông tin mà phía server yêu cầu phải có. Nói nôm na là mỗi request chứa các thông tin riêng rẽ không liên quan đến những request khác.

3. Cacheable : Phía server side phải cảnh báo chỉ ra cho client side biết là request đó có cache hay không.

4. Hệ thống phân lớp: Giao tiếp giữa server side và client side có thể thông qua lớp trung gian ở giữa để trả lời các request được gọi mà không cân phía client phải làm những động tác khác nữa.

5. Các cổng giao tiếp là giống nhau : Các phương thức giao tiếp giữa client và server là khuôn mẫu giống nhau.

6. Mã code linh động. Phía server có thể thực thi cho môt API gọi duy nhất mà không ảnh hưởng tới các API khác.

RESTful web service là gì :

Kiế…

Cài đặt docker trên windows server 2016.

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3. Cài đặt docker trên windows server 2016. Download script để cài đặt docker : Chạy script : Kiểm tra các image có trên server :