Cách chèn bash script vào lệnh docker exec -it


- Đôi khi bạn làm việc  với docker container nhưng đôi khi phải vào bash của container đó rồi thực thi. Có cách đơn giản hơn khi bạn thực thi bash script từ phía ngoài server docker bằng lệnh sau:

 docker exec -it docker_id bash -ci "cd /root/git && git pull"

...................................

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách sử dụng sys.argv trong python.

Trang web medium.com chết, vì sao ?

Thiết kế một RESTful API bằng python và flask.