Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2015

NGINX Open Source 1.9.5 Released with HTTP/2 Support

https://www.nginx.com/blog/nginx-1-9-5/

Một số câu lệnh cơ bản khi làm việc với mongoDB.

1. Tạo một database trong mongo:                                      mongo>use databasename 2. Hiện thị tất cả các database trong mongo:                     mongo>show dbs 3. Copy database này sang database kia                    mongo>db.copyDatabase('existed_databasename','new_databasename'); 4. Xóa 1 database trong mongo                   mongo>use databasename                   mongo>db.dropDatabase() 5. Restore databas với folder chưa database:                   mongo> mongorestore --host mongodb1.example.net --port 3017 --username user --password pass /opt/backup/mongodump-2013-10-24 6.   Optimize server level:        -   Using 64 bit instance.       -   Use XFS or EXT4       -   EBS in RAID. RAID 0 or 10 for data. RAID 1 for configdb       -   Snapshot regularly for backup.       -   Turn off atime or diratime when you mount a volume.       -   GridFS for large objects. (> 16M)        -   Raise file descr

Cách chèn bash script vào lệnh docker exec -it

- Đôi khi bạn làm việc  với docker container nhưng đôi khi phải vào bash của container đó rồi thực thi. Có cách đơn giản hơn khi bạn thực thi bash script từ phía ngoài server docker bằng lệnh sau:   docker exec -it docker_id bash -ci "cd /root/git && git pull" ...................................