Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2015

Một số câu lệnh cơ bản khi làm việc với mongoDB.

1. Tạo một database trong mongo: 

                    mongo>use databasename

2. Hiện thị tất cả các database trong mongo:

mongo>show dbs

3. Copy database này sang database kia

                   mongo>db.copyDatabase('existed_databasename','new_databasename');

4. Xóa 1 database trong mongo

                  mongo>use databasename
                  mongo>db.dropDatabase()

5. Restore databas với folder chưa database:

                  mongo>mongorestore --host mongodb1.example.net --port 3017 --username user --password pass /opt/backup/mongodump-2013-10-24

6.  Optimize server level: 

      -   Using 64 bit instance.       -   Use XFS or EXT4       -   EBS in RAID. RAID 0 or 10 for data. RAID 1 for configdb       -   Snapshot regularly for backup.       -   Turn off atime or diratime when you mount a volume.       -   GridFS for large objects. (> 16M)        -   Raise file descriptor limits. 7. Optimize query performance: 
      - Create Indexes to Support Queries:       …

Cách chèn bash script vào lệnh docker exec -it

- Đôi khi bạn làm việc  với docker container nhưng đôi khi phải vào bash của container đó rồi thực thi. Có cách đơn giản hơn khi bạn thực thi bash script từ phía ngoài server docker bằng lệnh sau:

docker exec -it docker_id bash -ci "cd /root/git && git pull"

...................................